ก่อสร้างสถานที่ประกอบและรับประทานอาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 และ วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอแม่จริม(พชอ.) ร่วมกับบุคลากรโรงพยาบาลแม่จริม ปลัดอำเภอ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ.แม่จริม ราษฎรบ้านน้ำตวง ม.9, บ้านร่มเกล้า ม.10 ต.น้ำพาง อุทยานแห่งชาติแม่จริม และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ได้ร่วมดำเนินการ “ก่อสร้างสถานที่ประกอบและรับประทานอาหาร สำหรับญาติผู้ป่วยและผู้รับบริการในโรงพยาบาลแม่จริม”ในนามของคณะดำเนินการ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย 


Visitors: 9,953