เกี่ยวกับเรา

ประวัติโรงพยาบาลแม่จริม

พ.ศ.2527 ได้รับงบประมาณจากทางราชการในการสร้างโรงพยาบาลแม่จริม บริเวณพื้นที่ของ“แม่จริม คริสเตียนคลินิค” เปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง อย่างเป็นทางการ เมื่อ ตุลาคม 2527

พ.ศ.2539  ได้รับงบประมาณก่อสร้างขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียงพ.ศ.2540

พ.ศ.2540 เปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง อย่างเป็นทางการ เมื่อ เดือนพฤศจิกายน 2540

 

วิสัยทัศน์

 โรงพยาลคุณภาพคู่คุณธรรม รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

 

ค่านิยมองค์กร

พัฒนางาน ประสานชุมชน คนดีมีสุข
 

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข MOPH

1. M (Mastery) เป็นนายตนเอง : หมั่นฝึกตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
บนพื้นฐานของการมีสำนึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
2. O (Originality) เร่งสร้างสิ่งใหม่ : สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
3. P (People Centered) ใส่ใจประชาชน : ยึดประโยชน์เป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก "เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้"
4. H (Humility) ถ่อมตน อ่อนน้อม : มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
 

 

พันธกิจ

          1) พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
          2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
          3) บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและองค์กรสร้างสุข
          4) จัดสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้ปลอดภัย เอื้อต่อความผาสุกของผู้ให้และผู้รับบริการ
          5) สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที
 


Visitors: 47,831