การให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

มาตราฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ. 2564

Visitors: 73,969